top of page

MİSYON 

-Çalışanların mutlu ve ayrıcalıklı hissettiği, hayranlık duyulan markalarıyla iş ortaklıklarının kalıcı olduğu gelişim odaklı kurum kültürünü sahiplenmek. 

-Katma değerli ve yaratıcı iş birlikleriyle Türkiye’nin en inovatif yenilikci şirketi olmak. 

-Temelde insana saygıyı ve sevgiyi merkeze alarak, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın da bilinciyle 

 

Despro’ nun gücünü her an yanımızda hissederek, başarılı bir takım olmanın ayrıcalığını her faaliyet alanımızda yaşatabilmek. 

 

DEĞERLERİMİZ 

Despro çalışanları olarak başarıya disiplinli çalışarak ulaşmanın gücüne inanıyoruz.

 

Despro değerlerinin gücünde buluyoruz. 

 

Şirketimizin Çalışanlara Karşı Sorumlulukları 

Güçlü olduğumuz yanlardan en önemlisinin çalışanlarımız olduğuna inanırız.
Tüm çalışanlarımızın tam potansiyellerine ulaşmasını ve Şirket’in başarısına katkıda bulunmasını sağlayacak bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlarız. 

Bu çerçevede;
• İnsan haklarına saygılı olmak, 

-İşte eşitlik prensiplerine uygun davranmak,

-Şirket içinde kimseye iltimas geçmemek ya da bezdirme, yıpratma ve tacizde bulunmamak,

-Hiç kimseye ırk, etnik köken, ten rengi, milliyet, cinsiyet, din ya da inançlar, engellilik, yaş, medeni durum, cinsel yönelim ya da kanunlar tarafından korunan diğer bireysel özellikleri nedeniyle olumsuz yaklaşmamak ve ayırımcı davranışlarda bulunmamak,

-İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını aramak, herhangi bir ayrım yapmadan fırsat eşitliği sağlamak,

-Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için imkan ve fırsat eşitliği sağlamak,

-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, uygulamaları ile başarıyı ödüllendirmek,

-Atama, terfi, rotasyon ve ödüllendirmelerde fırsat eşitliği sağlayarak çalışanların Şirket’e olan bağlılığını arttırmak,

-Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

-Şirket yöneticileri önderliğinde işyeri güvenliği ve çalışan sağlığı konularında bilinç ve duyarlılık kazanılmasına yardımcı faaliyetlere destek olmak ve yürütmek,

-İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şe af ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratmak ve kalıcı kılmak,

-Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek, yanıtlamak ve motivasyon arttırıcı etkinlikler organize etmek,

-Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak,

Şirketin çalışanlarla ilişkileri açısından temel prensipleri oluşturur. 

 

İş ortakları, Bayi ve Tedarikçi İlişkileri

-Çalışılacak iş ortakları bayi ve tedarikçileri titizlikle ve özenle seçmek, etik veya yasal olmayan edimlerde bulunmadıklarının tespitini sağlamak, aksi bir durum tespiti halinde derhal Şirket’e bilgi vermek,
-İş ortağı, bayi ve tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,
-İş ortağı bayi ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi dürüst ve adil şekilde yürütmek, seçim sürecinde şe af ve tarafsız olmak.
-İş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin sunduğu mal ve hizmetlerin, Şirket’in kendi ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediği inancıyla tedarikçiler ve iş ortaklarını istenilen kalite ve standartlarda çalışan kurumlar arasından seçmek.

-İş ortakları ve tedarikçilerin gizli bilgilerini özenle korumak. Yasaları ihlal eden, iş etiğine uygun davranmayan iş ortağı ve tedarikçiler ile çalışılmamak.

-Şirket ve çalışanlarının, iş ortağı ve tedarikçi belirleme sürecinde, objektif karar verme yetkinliklerini olumsuz etkileyecek hediyeleri kabul etmelerine izin vermemek. 

 

Rakip ve Rekabet İlişkileri

-Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak. 


-Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak.

-Şirket’in değerini artırmaya yönelik girişim ve faaliyetlerde Rekabet Kurulu düzenlemelerine uymak.

-Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda
olduğu durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmamak,

-Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. Şirket’i temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.

-Haksız rekabet mevzuatına uymamanın ciddi sonuçları vardır. Bunların parasal tazminat ve cezaları, hapis cezaları, hukuki sorumluluklar gibi çok geniş ve çeşitli sonuçları olabilir. İşlem uygulama usullerine ilişkin hukuki meselelerde ve haksız rekabet konularına ilişkin kuşku ya da endişelerde daima şirket İnsan Kaynakları Departmanı’na danışılarak hareket edilmelidir. 

bottom of page